Знімок екрана 2023-04-05 о 14.28.33

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Варшавський університет (Польща)

Інститут економіки Польської академії наук (Польща)

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Класичний приватний університет (м. Запоріжжя) Редакція газети «Вільне життя плюс»

Редакція газети «Вільне життя плюс»

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВА  КОНФЕРЕНЦІЯ «СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: СТАН,ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ»

 


Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науковій  конференції «Соціальні комунікації в умовах глобалізаційних процесів: стан, тенденції, перспективи», яка відбудеться 16-17 травня 2023 року в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.

Мета конференції – обговорення актуальних теоретичних та прикладних аспектів соціальних комунікацій у контексті глобалізаційних викликів, обмін досвідом для зміцнення наукової співпраці в галузі соціальних комунікацій між українськими і зарубіжними ЗВО та науковими установами.

Програма конференції передбачає пленарне засідання, панельні дискусії та стендові доповіді, круглий стіл «Дезінформаційні наративи в умовах російсько-української війни. Як протистояти інформагресії?», презентації наукових праць, навчальної та навчально-методичної літератури.

Тематичні напрями конференції:

Панель 1. Теорія та історія соціальних комунікацій.

Панель 2. Актуальні  проблеми теорії та історії української журналістики.

Панель 3. Теорія та історія національної публіцистики.

Панель 4. Теорія та історія  видавничої справи.

Панель 5. Рекламна та PR-комунікація в європейському та українському масмедійному просторах.

Панель 6. Мовна культура сучасного медіапростору.

Панель 7. Медіаосвіта, медіаграмотність та медіакультура: практико-орієнтовні стратегії, проблеми, перспективи.

Панель 8. Прикладні інформаційні системи та технології.

До участі в конференції запрошуються професорсько-викладацький склад, практичні фахівці, аспіранти,магістранти.

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська, німецька.

Форма участі: змішана (очна, дистанційна та заочна).

Для участі в конференції потрібно до 1 травня 2023 року надіслати  анкету учасника (взірець додаємо) з назвою файла (прізвище автора англійською мовою (Ivanenko.doc)) на електронну адресу journ@tnpu.edu.ua.

Оргкомітет розгляне подані теми щодо їх відповідності тематиці конференції та повідомить про внесення їх до програми не пізніше 11 травня 2023 року. Офіційне запрошення на конференцію буде надіслано електронною поштою. До 26 травня 2023 рокунадіслати тези доповіді.

Матеріали будуть надруковані в електронному збірнику тез конференції. Звертаємо увагу учасників на можливість продовження наукової дискусії за темами й проблемами конференції у фаховому журналі «Communications and Communicative Technologies» (URL: https://cct.dp.ua/index.php/journal/index) та/або в колективній монографії.

  Реєстраційний внесок – 70 гривень. Він включає участь у конференції, електронний сертифікат, електронні версії програми та збірника тез. Внесок сплачують усі учасники конференції. Реквізити та іншу інформацію оргкомітет повідомить додатково в листі-відповіді.

Контактна інформація

Адреса організаційного комітету: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, кафедра журналістики.

Телефони:

(067) 670-14-58 – Олеся Ярославівна Мединська;

(068) 646-50-63 – Ольга Олексіївна Пелешок.

Email: journ@tnpu.edu.ua (для заявок та з питань публікації тез конференції).

Координатори конференції:

  • доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики Поплавська Наталія Миколаївна;
  • кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики, заступник декана факультету філології і журналістики з наукової роботи та міжнародного співробітництва Мединська Олеся Ярославівна.

 Сердечно запрошуємо до співпраці!

З повагою

ОРГКОМІТЕТ

 

АНКЕТА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище, ім’я, по батькові  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Посада, кафедра  
Місце роботи (навчання)  
Для магістрантів та аспірантів вказати прізвище, науковий ступінь та вчене звання наукового керівника  
Контактний телефон  
Електронна адреса  
Сфера наукових інтересів  
ORCID ID  
Назва доповіді  
Назва панелі  
Участь у круглому столі  
Презентація власних наукових праць, навчальної та навчально-методичної літератури  
Публікація в електронному збірнику тез конференції, у фаховому журналі «Communications and CommunicativeTechnologies», у колективній монографії (зазначте потрібний варіант для Вас)  
Форма участі у конференції (очна, дистанційна чи заочна)  

 

Вимоги до оформлення тез доповідей

  1. Текстовий редактор – Microsoft Word DOC. Формат аркуша А 4, відступи: зліва – 2,5 см, справа – 1 см, зверху та знизу – 2 см. Текст: гарнітура Times New Roman; кегль – 14 pt, інтервал – 1,5, абзац – 1,27 см.
  2. 2. Обсяг – 3-5 сторінок (включно зі списком використаних джерел), які не нумеруються.
  3. 3. У верхньому правому куті: ім’я, прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання (якщо є), посада, кафедра, повна назва установи, де навчається чи працює автор, місто, країна, е-mail. Для тез аспірантів та магістрантів необхідно вказати прізвище, ім’я, науковий ступінь, вчене звання керівника.
  4. 4. Назва тез – посередині (великі літери, жирний шрифт).
  5. 5. При наборі тексту слід розрізняти символи дефіса і тире.
  6. 6. Посилання подається у квадратних дужках, де вказується номер використаного джерела та сторінка, наприклад: [5, с. 16].
  7. 7. Використана література подається в алфавітному порядку після тексту, оформлена відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
  8. 8. Використання ілюстративних матеріалів у тезах доповідей повинно бути мінімальним. Формат таблиць та малюнків має бути лише книжний, у чорно-білому вигляді; обов’язково зазначити номери таблиць і рисунків; некоректно оформлений графічний матеріал до розгляду не приймається.

Файл тез підписувати за прізвищем автора (наприклад, ivanenko_tezy), відомості про автора (ivanenko_vidomosti). Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань. Матеріали із порушенням часу подання, вимог оформлення та виявленими фактами плагіату не будуть опубліковані.

Приклад оформлення тез доповідей

Ярослав Іваненко,

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент,

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка,

Тернопіль, Україна,

ivanenko@ukr.net

НАЗВА ПУБЛІКАЦІЇ

Текст …..

Список використаної літератури

Залишити відгук