Знімок екрана 2023-04-05 о 14.27.13

Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Демянчука

Національний університет «Львівська політехніка»

Запорізький національний університет

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНИЙ МАСМЕДІЙНИЙ ПРОСТІР: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

 

Шановні студенти, магістранти, аспіранти!

 

Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасний масмедійний простір: реалії та перспективи розвитку», яка відбудеться 11 квітня 2023 року в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.

Мета конференції – обговорення актуальних теоретичних та прикладних аспектів масмедійного простору в контексті сучасних викликів.

Програма конференції передбачає пленарне засідання, панельні дискусії та підсумкове засідання.

Тематичні напрями конференції:

Панель 1. Актуальні проблеми сучасного медіадискурсу.

Панель 2. Нові медіа в глобальних комунікаційних процесах.

Панель 3. Видавнича справа та редагування в умовах сучасних викликів.

Панель 4. Реклама та PR у системі соціальних комунікацій.

Панель 5. Мова медіа в інформаційно-комунікаційному просторі.

Панель 6. Медіаосвіта, медіаграмотність і медіакультура як барометри розвитку  інформаційного суспільства.

Панель 7. Літературно-публіцистичний дискурс у соціокультурній парадигмі.

Панель 8. Прикладні інформаційні системи та технології: досвід, тенденції, перспективи.

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська, німецька.

Форма участі: змішана (очна, дистанційна та заочна).

Для участі в конференції потрібно до 31 березня 2023 року надіслати  анкету учасника (взірець додаємо) з назвою файла (прізвище автора англійською мовою (Ivanenko.doc)) на електронну адресу journ@tnpu.edu.ua.

Оргкомітет розгляне подані теми щодо їх відповідності тематиці конференції та повідомить про внесення їх до програми не пізніше 6 квітня 2023 року. Офіційне запрошення на конференцію буде надіслано електронною поштою. До 20 квітня 2023 року надіслати тези доповіді.

Матеріали будуть надруковані в електронному збірнику тез конференції.

Контактна інформація

Адреса організаційного комітету: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, кафедра журналістики.

Телефони:

(067) 670-14-58 – Олеся Ярославівна Мединська;

(068) 646-50-63 – Ольга Олексіївна Пелешок.

Email: journ@tnpu.edu.ua (для заявок та з питань публікації тез конференції).

Координатори конференції:

  • доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики Поплавська Наталія Миколаївна;
  • кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики, заступник декана факультету філології і журналістики з наукової роботи та міжнародного співробітництва Мединська Олеся Ярославівна.

 Сердечно запрошуємо до співпраці!

З повагою

ОРГКОМІТЕТ

 

АНКЕТА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище, ім’я студента  
Факультет / інститут / відділення  
Освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність (шифр, назва)  
Установа  
Контактний телефон  
Електронна адреса  
Назва доповіді  
Назва панелі  
Публікація в електронному збірнику тез конференції  
Форма участі у конференції (очна, дистанційна чи заочна)  
Прізвище, ім’я наукового керівника  
Науковий ступінь, вчене звання  
Контактний телефон  

 

Вимоги до оформлення тез доповідей

  1. Текстовий редактор – Microsoft Word DOC. Формат аркуша А 4, відступи: зліва – 2,5 см, справа – 1 см, зверху та знизу – 2 см. Текст: гарнітура Times New Roman; кегль – 14 pt, інтервал – 1,5, абзац – 1,27 см.
  2. 2. Обсяг – 3-5 сторінок (включно зі списком використаних джерел), які не нумеруються.
  3. У верхньому правому куті: ім’я, прізвище автора, рівень вищої освіти, спеціальність, назва ЗВО, е-mail, ім’я, прізвище наукового керівника, науковий ступінь, вчене звання (якщо є).
  4. 4. Назва тез – посередині (великі літери, жирний шрифт).
  5. 5. При наборі тексту слід розрізняти символи дефіса і тире.
  6. 6. Посилання подається у квадратних дужках, де вказується номер використаного джерела та сторінка, наприклад: [5, с. 16].
  7. 7. Використана література подається в алфавітному порядку після тексту, оформлена відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
  8. 8. Використання ілюстративних матеріалів у тезах доповідей повинно бути мінімальним. Формат таблиць та малюнків має бути лише книжний, у чорно-білому вигляді; обов’язково зазначити номери таблиць і рисунків; некоректно оформлений графічний матеріал до розгляду не приймається.

Файл тез підписувати за прізвищем автора (наприклад, ivanenko_tezy), відомості про автора (ivanenko_vidomosti). Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань. Матеріали із порушенням часу подання, вимог оформлення та виявленими фактами плагіату не будуть опубліковані.

Приклад оформлення тез доповідей

Ярослав Іваненко,

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,

спеціальність 061 Журналістика,

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка,

ivanenko@ukr.net  

Науковий керівник –

к. н. із соц. ком., доц. Оксана Кушнір

 

НАЗВА ПУБЛІКАЦІЇ

Текст …..

Список використаної літератури

Залишити відгук